وب سایت و شیرپوینت

وب سایت و شیرپوینت

واحــد شــیرپوینت بــه عنــوان یــک راهــکار ســازمانی مکمــل، جهــت سیســتمی کــردن فرآیندهــای ســازمانی کار خــود را از سـال 94 آغـاز کـرد. نصـب و راه‌انـدازی و نگهـداری شـیرپوینت توســعه و پیــاده‌ســازی فــرم و فرآیندهــای ســازمانی و ارائــه راهـکار مدیریـت پـروژه سـازمانی در بسـتر EPM اصلـی‌تریـن فعالیـت‌هـای واحـد شـیرپوینت گلرنـگ سیسـتم اسـت. مـا در واحـد شـیرپوینت بـه شـرکت‌هـای زیرمجموعـه گـروه صنعتـی گلرنـگ کمـک مـی‌کنیـم تـا علـاوه بـر زیر سیسـتم‌هـای عملیاتی موجـود از شـیرپوینت بـه عنـوان یـک راهـکار سـازمانی و مکمـل اســتفاده کــرده و فــرم‌هــا و فرآیندهــای خــود را مکانیــزه و سیســتمی کننــد.