هیأت مدیره
دکتر مهدی فضلی

دکتر مهدی فضلی

رئیس هیات مدیره

مهندس محمد شرکت بزازان

مهندس محمد شرکت بزازان

عضو هیات مدیره

دکتر حسن عباسی

دکتر حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

چارت سازمانی