گلرنگ سیستم : هیأت مدیره و چارت سازمانی
هیأت مدیره
دکتر مهدی فضلی

دکتر مهدی فضلی

رئیس هیات مدیره

مهندس محمد شرکت بزازان

مهندس محمد شرکت بزازان

عضو هیات مدیره

دکتر حسن عباسی

دکتر حسن عباسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

چارت سازمانی