حوزه تولید

مهندسی ساخت / تولید

سیستم مهندسی ساخت / تولید برای هر محصول انواع فرمول ساخت تعریف نموده و فرآیند ساخت هر محصول از جمله مراحل و عملیاتی آن را مشخص می نماید. سيستم مهندسی ساخت / تولید شامل دو قسمت اصلي می باشد:

 • اطلاعات پایه 
  • پارامترهای کنترلی
  • انواع استاندارد
  • انواع مشخصه های فنی
 • عملیات سیستم
  • مشخصات محصول / پارامترهای کنترلی
  • مشخصات مواد اولیه / پارامترهای کنترلی

 

برنامه ریزی تولید

سیستم برنامه ريزي تولید بر اساس پيش بيني هاي فروش، یک برنامه براي توليد محصولات در يك محدوده زماني ارائه می دهد و بر اساس برنامه ریزی تولید، مواد مورد نياز  را پيش بيني و محاسبه می نماید. سيستم برنامه ریزی تولید شامل سه قسمت اصلي می باشد:

 اطلاعات پایه

 • ثبت شناسنامه مواد و ملزومات
 • تعریف طبقه بندی ساختار
 • تعریف انواع فرمول
 • تعریف  ساختار

عملیات سیستم

 • برنامه ریزی سالانه، ماهانه، روزانه
 • برنامه حمل
 • ثبت پیش بینی فروش
 • برنامه ریزی خرید

گزارشات

 • گزارش درخت محصول
 • گزارش محل مصرف مواد
 • گزارش برنامه ریزی خرید
 • گزارش موجودی محصول در کل کشور

 

کنترل تولید

سیستم کنترل تولید تمامی اقدامات انجام شده جهت ساخت محصول به منظور محاسبه بهای تمام شده را ثبت می نماید. در این سیستم تمامی عملیاتی که در کارخانه انجام می شود( مانند اینکه در کدام شیفت، در کدام خط تولید، توسط کدام پرسنل، به چه تعدادی، از چه محصولی ساخت و بسته بندی شده است). سيستم کنترل تولید شامل سه قسمت اصلي می باشد:

 

اطلاعات پایه

 • تعریف ماشین آلات
 • تعریف خطوط تولید
 • تعریف شیفتهای کاری
 • تعریف نوع فعالیت
 • تعریف پارامترهای فرایند
 • تعریف فرایندهای تولید
 • تعریف تقویم کاری

عملیات سیستم

 • ثبت گزارش ساخت روزانه
 • ثبت گزارش تولید روزانه
 • ثبت ظرفیت روزانه ماشین آلات
 • ثبت گزارش توقفات
 •  ثبت گزارش ضایعات

گزارشات

 

کنترل / تضمین کیفیت

سیستم کنترل / تضمین کیفیت، حداقل‌های استاندارد کیفیت یک پروژه یا سرویس را با نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده در فرآیند تولید افزایش می دهد. هر چند سیستم کنترل / تضمین کیفیت قطعاً نمی‌تواند تولید محصولات با کیفیت را ضمانت کند، دو اصل زیر می بایست رعایت شود:

 1. «مناسب برای هدف» - محصول باید برای هدف تعیین‌شده مناسب باشد.
 2.  «درست در بار اول» - اشتباهات باید برطرف شوند.

سیستم کنترل / تضمین کیفیت شامل تنظیم کیفیت مواد خام، هم‌گذاری‌ها، محصولات و اجزا، خدمات مرتبط با تولید، مدیریت و همچنین تولید و بازرسی فرآیندها می باشد. سيستم کنترل / تضمین کیفیت شامل سه قسمت اصلي زیر می باشد:

 • اطلاعات پایه
  • مدت آزمایش
  • نتیجه آزمایش
  • نتیجه نظارت
 • عملیات سیستم
  • آزمایش کالاهای ورودی
  • آزمایش ادواری

 

بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده محصول تولیدی شامل دو بخش عمده بهای تمام شده کالاهای تولیدی شرکت و بهای تمام شده محصولات تولیدی کارمزدی می باشد که در آن مواد مصرفی و محصولات تولیدی و بخش مربوط به هزینه ها مشخص می شوند.

سيستم بهای تمام شده شامل چهار قسمت اصلي می باشد :

اطلاعات پایه

 • تعیین نحوه دریافت اطلاعات
 • مبنای تسهیم
 • مراکز هزینه
 • عناصر هزینه
 • تعریف دوره

عملیات سیستم

 • سهم مراکز شرکت کننده در تسهیم
 • تسهیم هزینه ها
 •  محاسبه بهای مواد مصرفی

پیش بینی

گزارشات

 

گزارشات آماری / تحلیلی

 • BI  تولید

داشبورد مدیریتی در حوزه تولید و موجودی به منظور کاهش زمان گزارشگیری ، گزارشگیری وضعیت تولید و موجودی و فروش و محاسبات داینامیک.