مشتریان


دانشگاه گلرنگ

مركز آموزش علمی – كاربردی گروه صنعتی گلرنگ در سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را در تهران با پذيرش دانشجو در ۳ رشته حسابداری مالياتی، شيمی آزمايشگاهی گرايش آرايشی و بهداشتی و شيمي آزمايشگاهی گرايش صنعتی، در مقطع كاردانی آغاز نمود.

gig-uast.ac.ir